Tetris

Ładowanie gry...
Pozostało 8 sekund.
Opis: Gra polega na układaniu spadających klocków w taki sposób, aby nie pozostawiły pustej przestrzeni na dole po ułożeniu. Gdy zapełni się cały wiersz, następuje jego usunięcie. Należy zdobyć jak najwięcej punktów (usunąć jak najwięcej wierszy). Rozgrywka podzielona jest na poziomy, które z czasem się zwiększają. Steruje się strzałkami. Koniec gry następuje, gdy klocki dotkną górnej części planszy. Miłej zabawy!
Ocena: 3.9 | Oceń:

Komentarze

Dodano przez: alyaIonig - 18.10.2018 10:14
как перевести деньги из кореи в россию: https://webbiz.in.ua/threads/kak-deshevo-perevesti-dengi-v-ukrainu-rossiju-i-drugie-strany.1065/:
Dodano przez: m888 - 18.10.2018 00:34
The timing always be convenient anyone both. Whether it is high, then, an individual OK. Perform polite to him and don't avoid making small talk if he walks up to you. https://918kiss.host/downloads
Dodano przez: l88 - 17.10.2018 18:42
In this article I am going to give you four basic steps for starting a company. The title should grab the attention of you and qualify them to be a targeted prospect for our message. https://918kiss.host/downloads
Dodano przez: Aly Chiman - 17.10.2018 15:11
Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at etetris.pl promoted as a resource on our blog alychidesign.com ? We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well . If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly
Dodano przez: Виктор - 17.10.2018 11:58
Перезвоните мне пожалуйста 8 (495) 248-01-88 Виктор
Dodano przez: s777 - 17.10.2018 06:46
In this article Let me give you four steps for starting a company. So how do you ensure web site attract good traffic? You're showing that an individual might be an authority on what you're selling. https://918kiss.host/downloads
Dodano przez: l22 - 17.10.2018 02:12
You also have to be alert to the content you stop. I know that's generate income am. "Content will be the king" -this remarks could be described as saying by people. https://918Kiss.host/downloads
Dodano przez: BerdarisTup - 16.10.2018 15:13
Парфюмерия. Как отличить фальшивый аромат от оригинального.
Dodano przez: Viktoribal - 16.10.2018 07:35
Сергей Жуков впервые рассказал, какая болезнь привела к операциям
Dodano przez: RaymondNiz - 15.10.2018 14:54
Moskau https://www.amsterdamseedcenter.com/de/ - Hanfsamen kaufen preisvergleich
Dodano przez: CurtisDuene - 15.10.2018 03:31
Срочный ремонт домофонов в Москве commax 35a Ремонт домофонов Москва.......
Dodano przez: Алексей - 13.10.2018 20:10
Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (917) 575-33-20 Алексей
Dodano przez: rekoloas - 13.10.2018 02:02
Ñóâîðîâ êóïèòü Êîêà Àáàçà êóïèòü Áåëûé Ìàíòóðîâî êóïèòü Êîêñèê Êîòîâñê êóïèòü Øìûã спайс спб Ñàðàïóë êóïèòü Ðàôèíàä Íåâüÿíñê êóïèòü êîêàèí Ïîëÿðíûå Çîðè êóïèòü Ïûëü Êàñèìîâ êóïèòü Ñíåã Купить Амфетамин в Сосновоборск ×åðíîãîðñê êóïèòü êîêñ Àíãàðñê êóïèòü êîêñ Íîâîóðàëüñê êóïèòü Êîêñèê Êîëîãðèâ êóïèòü Øìûã Àáàçà êóïèòü Ñíåã Соли магнитогорск закладки Êàòàéñê êóïèòü Êîêà Òîñíî êóïèòü êðåê Ñàìàðà êóïèòü êîêñ Êûøòûì êóïèòü Ñíåã Ìàðìàðèñ êóïèòü èíåé
Dodano przez: rekoloas - 12.10.2018 17:09
Çàêëàäêè LSD â Ñàðàòîâå Êóïèòü Êîêàèí Ñîëèêàìñê Ñïàéñ â Òàìáîâ Êóïèòü ñåìåíà êîíîïëè íàëîæåííûì Метамфетамин применение Êèøèíåâ Åëèçîâî Ãåëåíäæèê Ìîñêâà Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî Россыпь купить новосибирск Êóïèòü Àíàøó Áîëõîâ Ìîñêâà Ìàðôèíî Àìôåòàìèí îðãàçì Çàêëàäêè ñïá ìåòàäîí Ïåðâèòèí ìåòàìôåòàìèí Купить Амфетамин в Чехов-8 Ëåãàëüíûå ïîðîøêè êóïèòü â ðîçíèöó ïåòåðáóðã Ëèñêè Êóïèòü Ãàøèø Èãàðêà 4 ìåòèëìåòêàòèíîí Ñïàéñ êóïèòü çàêëàäêàìè
Dodano przez: rekoloas - 12.10.2018 12:49
Ðîñòîâ-íà-Äîíó êóïèòü çàêëàäêó NBOME Àÿâàñêà âðåä Ãëóìîâ þðèé íèêîëàåâè÷ ïîêóøåíèå 9 âåùåé, êîòîðûå òóðèñòû âåçóò èç Ãîà Закладки героин в Кирсане Ìîñêâà Ùóêèíî Ïàëåðìî Ýêñòàçè ãäå êóïèòü â ñïá Êóïèòü Ãàøèø  Ïÿòèãîðñêå Героиновый кайф Òàòàðñòàí êóïèòü çàêëàäêó áîøêè Ñïàéñ ïåðìü êóïèòü ×òî òàêîå bad trip Ìàãíèòîãîðñê çàêëàäêè Hydra ãàøèø Grand casino 21 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Áîãó÷àð êóïèòü MDMA Pills - ORANGE Êàëêàí Êóðèòåëüíûé ìèêñ äîñòàâêà Ìóñêàòíûé îðåõ òðèï ðåïîðò
Dodano przez: rekoloas - 12.10.2018 08:29
Çàêëàäêè áîøêè â Èâàíòååâêå Àëìàòû Êóïèòü Ãàøèø â Íîÿáðüñê Ñîëü â Ðòèùåâå Купить Афганка Калининск Ñïàéñ â Íåôòåãîðñêå Ìîñêâà Ñâèáëîâî Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ñîðî÷èíñêå Ìàãíèòîãîðñê Соль закладки в челябинске Ìîñêâà Áàñìàííûé Âÿçüìà Çàêëàäêè ýêñòàçè â Âåëèæå ×èòà Êóïèòü êîêàèí â íîâîñèáèðñêå Не могу зайти на рамп Ïèððîëèäèíîâàëåðîôåíîí ãäå ñîäåðæèòñÿ Ñàÿíîãîðñê Ìîñêâà Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå Çàêëàäêè ãàøèø â Ëåñîñèáèðñêå Êóïèòü Ãàøèø Áåëîìîðñê
Dodano przez: DavidNah - 11.10.2018 20:29
Интернет Магазин ENTER Онлайн.
Dodano przez: rekoloas - 11.10.2018 19:31
Êðóïíåéøèé êàòàëîã ïîñòàâùèêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé Óëàí-Óäý Êóïèòü ãåðîèí â êðàñíîäàðå Óðóñ-Ìàðòàí Кокс как употреблять Êàøèðà Ìîñêâà Äìèòðîâñêèé Ìîñêâà ãàøèø öåíà Êàéìàêöàëàí Закладки бошки в Короче Êóïèòü ñêîðîñòü â Êèðîâãðàä Ìîñêâà Áèðþë¸âî Çàïàäíîå Arma9 ýêñòàçè Ïåíçà Êóïèòü ãàøèø â ÷åáîêñàðàõ Нарко закладки Íàðêîòèêè ñóðãóò Èíîçåìöåâî Àôèïñêàÿ Biz 94 Ñòàô â Êèìîâñêå
Dodano przez: 3win8 slot - 10.10.2018 18:30
This is commonly software, video, images or articles. There are ways to achieving what you require as an internet marketer. Blogs are a labour of love that requires time, effort and often brain-power. https://918kiss.host/73-3win8
Dodano przez: irinGap - 10.10.2018 16:58
25 июня 2014 года известный в Кунгуре предприниматель Анатолий Осьмушин оставил бывшую жену Светлану Мачаин с тремя детьми и без всего: участка, денег,с кредитом(она выступала залогодателем Анатолия Осьмушина). Суд присудил ей как поручителю по кредиту не только долг Анатолия Осьмушина, но еще и неустойку в размере 3 млн рублей. Все имущество Светланы забрали как залоговое. Анатолий Осьмушин г. Кунгур остался безнаканным.
Dodano przez: Viktoribal - 10.10.2018 03:37
ТОП 10 ценных советов для выпечки Делимся кулинарными хитростями и полезными советами
Dodano przez: Viktoribal - 09.10.2018 19:09
ТОП-10: Самые богатые актеры мира
Dodano przez: BryanFer - 09.10.2018 11:34
P.S. hop over to here
Dodano przez: r11 - 09.10.2018 02:21
They basically lodge complaints around the advertisers for going contrary to the quality guidelines and other rules. It will improve your online business greatly, keep you time and won't cost you' small associated with money! https://918Kiss.host/downloads
Dodano przez: Geraldanymn - 07.10.2018 17:13
Jessica Bangkok estГЎ sedienta de semen Freche Finger der Jungfrau. Wenn sie beginnen China tradicional https://porno-canal.com/ver/pinga-negra-para-la-asiatica/?desktop=disable Pinga negra para la asiГЎtica - Canalporno.com PINKY XXX VIDEOS PORNO Exhibitionist Reifen einkaufen nackt, Penetrando el culo de una morenaza
Dodano przez: Josephhex - 07.10.2018 14:46
Incorporate not at bloodline the a-one casino online games,online slots
Dodano przez: Caren Rieger - 07.10.2018 05:37
Hi I am really impressed, looks really nice, your website I had a question about a product in your store, I saw something nice on your site last month that I wanted to buy, but unfortunately I did not have enough money to buy it, and I wanted to order the item from you now, but unfortunately I could not find the product anymore, here on this blog https://fasionblog2018.blogspot.com the product is also for sale, but I wanted to buy it at your site, I hope you quickly re-instock the product, mail me if I can buy it, I'll wait, have a nice day greets
Dodano przez: Viktoribal - 07.10.2018 04:47
АВТОдевочки Надя Михалыч
Dodano przez: Charleserupe - 06.10.2018 12:51
CBD OIL and MORE HERE at CBD OIL , dedicated server
Dodano przez: Patrickulces - 06.10.2018 06:43
Доброго времени суток Недавно нашел схему огромного заработка на купле/продаже гифтов! Так как есть проект с пасивным доходом, сливаю схему вам. Подробнее в статье на телеграфе Не откажусь от благодарности!
Dodano przez: Viktoribal - 04.10.2018 19:38
Как обратить на себя внимание мужчины. Как обратить на себя внимание идеального мужчины.
Dodano przez: shpigVon - 04.10.2018 15:48
Шпигоцкий Сергей Александрович По данному гражданину: Шпигоцкий Сергей Александрович суды отсутствуют Шпигоцкий Сергей Александрович судебные процессы так же отсутствуют оао усмр суды отсутствуют оао усмр судебные процессы отсутствуют оао 1015 усмр работает на основе устава присвоен ИНН 7734008581, суды отсутсвуют При проверке ИНН 7734008581 судебные процессы не найдены
Dodano przez: canadian pharmacy - 02.10.2018 02:57
symptoms and treatment of arthritis non surgical hair transplant canadian pharmacy arthritis and rheumatism what causes hair growth canadian pharmacies
Dodano przez: online pharmacy - 26.09.2018 07:07
asthma treatment plan facts about asthma canadian pharmacies allergy blood test arthritis knee symptoms online pharmacy
Dodano przez: RicсhardLom - 25.09.2018 20:07
Ремонт трехкомнатной квартиры - дело очень хлопотное и достаточно дорогое. отделка бетонных стен под покраску ремонт квартир под ключ квадратный метр установка душевых кабин цена москва монтаж радиаторов отопления цена
Dodano przez: online pharmacy - 21.09.2018 21:51
what is gi issues asthma in toddlers canadian pharmacies arthritis rheumatism food allergy specialist online pharmacy
Dodano przez: Jacobscoky - 20.09.2018 22:58
Afla primul despre cele mai populare inovatii multimedia.
Dodano przez: Davidboolf - 20.09.2018 18:01
белорусский газосиликатный блок пеноблок могилевский цена
Dodano przez: AUTOEa - 20.09.2018 14:12
news USA We n we publish all of them hot and topical news Russia, estimates experts. All negative on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - USA and Europe Oregon Business cleveland cars hull lowbook sales lindon utah usaver interest rate TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ memphis
Dodano przez: RicсhardLom - 20.09.2018 13:28
Выезд специалиста на объект для составления сметы и консультации БЕСПЛАТНО!!! услуги сантехника цена механизированная шпаклевка стен и потолков стоимость капитального ремонта помещений ремонт кухни хрущевки 5 м
Dodano przez: Charleserupe - 19.09.2018 22:00
CBD OIL and MORE HERE at CBD OIL ONLINE , bullet proof hosting
Dodano przez: online pharmacy - 19.09.2018 05:05
inflammation in joints treatment stop asthma online pharmacy child hair loss arthritis in hands causes canadian pharmacy
Dodano przez: Виктория - 18.09.2018 11:41
Позвоните мне, пожалуйста, по номеру 8 (495) 248-01-88 Виктория
Dodano przez: innoghick - 14.09.2018 18:22
Ваши фото не будут удалены! Безлимитный фотохостинг!
Dodano przez: PennyIdior - 14.09.2018 03:54
My mum wants to take HGH therapy as for anti-aging effect. I read in articles that it has positive on skin, hair, nails, mood and so on. She want to try this clinic - https://tophghforsale.com/ But I demand to hear opinion of people who unqualifiedly tied it, dole out your familiarity please.
Dodano przez: Swatly - 12.09.2018 14:55
Привет Всем! Если интересует хороший заработок, то смотрите курс! Трендовый курс. Вечный заработок на хостингах от 120 000 рублей в месяц. Пакет "Максимальный"
Dodano przez: Иван - 11.09.2018 08:52
Перезвоните по бесплатному номеру 8 (800) 550-70-98 Иван.
Dodano przez: iodig - 10.09.2018 20:35
get access to someone else's mail,gaming and music accounts able to crack here you can download programs for hacking or cheating
Dodano przez: JaredDiz - 10.09.2018 14:51
check top online casino games
Dodano przez: DavidRaill - 09.09.2018 09:48
喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾 https://www.sidofu.net/
Dodano przez: Роман - 09.09.2018 09:46
Позвоните мне, пожалуйста, по этому номеру 8(495) 248-01-88
Dodano przez: Andrewsciep - 09.09.2018 00:44
Привет, казино недавно запуститлось Казино раздают бонусы на право и на лево. На первый депозит дают + 200% и Кэш Бэк - на следующий день 40%!!!! Не стесняйся заходи
Dodano przez: zerenault - 07.09.2018 17:55
https://fishki.net/?referral=1601911 - фИШКИ НЕТ САЙТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ фИШКИ НЕТ! ТУТ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ И ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ! РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ САЙТ.
Dodano przez: online pharmacy - 07.09.2018 10:38
stomach gastric symptoms asthma symptoms and treatment online pharmacy large intestine illnesses digestive system problems canadian pharmacy
Dodano przez: Josephspago - 07.09.2018 09:46
Вечером осматривал материалы сети, неожиданно к своему удивлению увидел лучший ресурс. Смотрите: old reddit acounts . Для нас данный веб-сайт показался очень привлекательным. Всем пока!
Dodano przez: Talenetty - 07.09.2018 03:26
Help ban Adsense send a complaint to the following sites: site site site site site
Dodano przez: Иван - 07.09.2018 00:24
Перезвоните по номеру 8(495) 230-10-78 Иван.
Dodano przez: Fum - 06.09.2018 20:44
Hello. We put up with greatest indemnity hgh therapy. hgh cost
Dodano przez: Content Spinning - 06.09.2018 14:59
Faire du spinning rend réalisable le fait d'automatiser la génération de textes uniques facilement. cette méthode consiste à paraphraser du texte déjà existant, ce qui permet de gagner du temps efficacement. Il existe plusieurs logiciels et outils de spinning de contenu mais aucun ne permet de réaliser du contenu de bonne qualité sans perdre trop d'implication. Avec Content-spinning. fr, vous pouvez enfin automatiser la réalisation de vos master-spins !
Dodano przez: Роман - 06.09.2018 12:08
Позвоните мне, пожалуйста, по этому номеру 8(495) 230-10-78
Dodano przez: TransDAREE - 06.09.2018 11:30
Международное бюро переводов SLOOVO выполняет переводы любой сложности | The international translation agency SLOOVO performs translations of any complexity https://sloovo.com/ru/languages/Ukrainskij-jazyk.php Компания Sloovo успешно существует на рынке более 5 лет. За такой не продолжительный период времени компания хорошо зарекомендовала себя в сфере оказания лингвистических услуг по всему миру, как одна из тысяч компаний, оказывающих схожие услуги, по качеству оказываемых услуг частным лицам, а также юридическим лицам и ИП.
Dodano przez: AlexAdjuh - 05.09.2018 22:38
Beginners guide to Binance.com
Dodano przez: NicolasIdews - 05.09.2018 20:37
Биржа Wex.nz Вывод без комиссии bitcoin (BTC) с вашего кошелька Никаких данных для входа от аккаунта вы не вводите https://www.youtube.com/watch?v=cIfng0vItxE https://www.youtube.com/watch?v=cIfng0vItxE https://www.youtube.com/watch?v=cIfng0vItxE
Dodano przez: rex - 05.09.2018 16:00
Новый интересный сайт куплю скорость спиды мурманск... |
Dodano przez: RichardPub - 05.09.2018 05:23
delivery.com s-b-c.net typora.io fanat1k.ru ebisumart.com
Dodano przez: AlinaDualttoxJat - 05.09.2018 02:45
Excellent! Respect the author! Here, too, I like how they write news ...News Technology
Dodano przez: StephenHoict - 04.09.2018 19:26
Looking for casino online?Check out top free casino bonus offers at SlotoCash
Dodano przez: SEORide.com - 04.09.2018 13:48
Hello, How are you dear? I am just contacting to you because you are in the field of digital marketing. You may know or need SEMRush tool? We provide it at just $60/month: https://bit.ly/buysemrush If you have any question just contact us; Email: seoride.com@gmail.com Skype: live:seoride.com Regards, SEORide.com Team https://seoride.com
Dodano przez: PeterDoupt - 03.09.2018 23:42
офтальмолог прием - запись к окулисту, операция глаз
Dodano przez: MarinaVog - 03.09.2018 02:38
Молодость и грация с Xtreme Power Belt! Мужская фигура не просто вернется в форму, а станет идеальной, делая Вас еще изящнее! Массажор создает потрясающий эффект сауны идеальный для сушки, благодаря чему уйдет лишняя влага из всего организма, позволяет более тщательнее прорабатывать все проблемные зоны. Универсальный пояс для женщин и мужчин. А это создаёт "королевскую осанку" и поддерживает Вашу спину ровной что сделает Вас ещё привлекательнее. Супер акция при оформлении заказа вы сможете учавствовать в розыгрыше iPhone X Сделать заказ!

Polecane gry

2048
Opis: Hit 2014. Prosta logiczna i niezwykle wciągająca gra 2048. Zobacz sam.
Mahjong
Opis: Nieśmiertelna gra. Graj w mahjonga html5 online.
Strickman Tetris
Opis: Jest to gra, która bazuje na idei tetrisa, ale zasady są kompletnie inne. Skacz...
Blue Tetris
Opis: Jedna z najciekawszych produkcji Tetrisa. Zasady takie same jak w podstawowej wersji....
Tetris
Opis: Gra polega na układaniu spadających klocków w taki sposób, aby nie pozostawiły pustej...